Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Thêm đoạn code sau vào file functions.php trong themes

add_filter('post_type_link', 'addproductsuffix', 10, 3);
function addproductsuffix($permalink, $post, $leavename)
{
global $wp_post_types;
    foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post)
{
if ($custom_post->_builtin == false && $type == 'product') {
$custom_post->rewrite['slug'] = trim($custom_post->rewrite['slug'], '/');
$permalink = substr($permalink, 0, -1) . ".html";
}
}
return $permalink;
}
Lúc này, đường dẫn sản phẩm của bạn sẽ có dạng  http://ten-mien.../san-pham/ten-san-pham.html

Muốn xóa slug /san-pham/ thì cài và kích hoạt plugin Remove slug from custom post type


Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Thêm đoạn code sau vào cuối file Function.php
add_filter('woocommerce_empty_price_html', 'custom_call_for_price');
function custom_call_for_price() {
return 'Liên hệ';
}

Giới thiệu bản thân

Được tạo bởi Blogger.

Xem nhiều

Bài đăng nổi bật

Hướng dẫn mở tài khoản Ví Việt

Từ năm nay, để được HDVN tặng thưởng bắt buộc người Họ Dương phải có TK Ví Việt http://hoduongvietnam.com.vn/nhung-diem-moi-ve-huong-dan-...

Tổng số lượt xem trang